07 49 75 055
051 305 404
Ponedeljek: 11.00 - 14.00
Četrtek: 12.00 - 15.00
20141230_071046820141229_10394920141229_10271320141230_071013foto1Grad Raka - ValvasorSlika 323320001

Napovednik dogodkov

Grad Raka >
Grad Raka
Pobude in vprašanja
Za pobude in dodatna vprašanja oziroma informacija, vas prosimo, da nam pošljete sporočilo.

MOJ PROJEKT 2023

Objavljeno: 15.03.2021

Krško, 10. marec 2022 – Direktorica občinske uprave Mestne občine Krško Melita Čopar in predsednik komisije za izvedbo participativnega proračuna Mestne občine Krško za leto 2023 Anton Petrovič sta danes predstavila postopek participativnega proračuna. Za leto 2023 je po sklepu občinskega sveta na voljo skupno 210.000 evrov za sedem območij, za vsako po 30.000 evrov. Občanke in občani bodo med 15. marcem in 15. aprilom lahko predlagali projektne predloge. Vsi predlogi, ki bodo ustrezali kriterijem in merilom, bodo uvrščeni na glasovanje, ki bo potekalo med 6. in 13. junijem 2022. Izglasovane projekte bo občinska uprava izvedla v letu 2023.

Participativni proračun, ki so ga v občini Krško prvič uvedli v letu 2019, je sistem razporejanja dela proračunskega denarja na način, da pri odločanju o njegovi porabi sodelujejo občanke in občani, ki sami določijo, katere naložbe so v lokalni skupnosti najbolj nujne in kako želijo prispevati k izboljšanju kakovosti življenja v občini. Vsak lahko predlaga projekte, hkrati pa ima priložnost sodelovati pri odločanju o tem, kateri projekti se bodo v ožji lokalni skupnosti izvajali.V lanskem letu so občanke in občani predlagali 68 projektnih predlogov, 26 jih je bilo izglasovanih in aktivnosti za začetek izvedbe že potekajo.

Tudi v proračunu Mestne občine Krško za leto 2023 bo za participativni proračun predvidenih 210.000 evrov. Sredstva bodo proporcionalno razdeljena na posamezna območja:

Območje 1: KS Brestanica, KS Rožno–Presladol

do 30.000 €

Območje 2: KS Dolenja vas, KS SSG. Sp. Libna, KS Zdole

do 30.000 €

Območje 3: KS Gora, KS Raka in KS Veliki Trn

do 30.000 €

Območje 4: KS Koprivnica in KS Senovo

do 30.000 €

Območje 5: KS mesta Krško

do 30.000 €

Območje 6: KS Podbočje in KS Veliki Podlog

do 30.000 €

Območje 7: KS Senuše, KS Leskovec pri Krškem in KS Krško polje

do 30.000 €

Postopek podajanja predlogov in glasovanja je predstavila direktorica občinske uprave Melita Čopar. Kot je poudarila, bodo občanke in občani predloge lahko oddali od 15. marca pa vse do 15. aprila 2022. Vse predloge bo v skladu s kriteriji in merili do maja 2022 pregledala občinska uprava in jih posredovala v dokončno presojo in potrditev pristojni komisiji.

Komisija za izvedbo participativnega proračuna bo pripravila sezname izvedljivih projektov po posameznih območjih.

Glasovanje o prednostni izvedbi projektov v okviru razpoložljivih sredstev na posameznem območju bo potekalo na spletni strani Mestne občine Krško od 6. 6. 2022 do vključno 13. 6. 2022 ter v sprejemni pisarni Mestne občine Krško med 6. in 13. junijem v okviru delovnega časa.

Pogoji za uvrstitev projektnih predlogov na glasovanje

Predsednik komisije za izvedbo participativnega proračuna Anton Petrovič je pojasnil, da je projektni predlog upravičen za uvrstitev na glasovanje, če ustreza naslednjim kriterijem oz. merilom:

1.Prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju mestne občine Krško.

2.Prispeva k namenom poziva za projektne predloge: spodbujanje aktivne participacije in vključenosti občanov, dvig kakovosti bivanja v lokalnem okolju in gradnja skupnosti.

3.Je takšne narave, da bo njegova izvajalka lahko Mestna občina Krško in da ga je mogoče izpeljati v okviru zagotovljenih sredstev.

4.Je skladen z nalogami mestne občine.

5.Izveden bo na območju mestne občine in je umeščen v enega od 7 območij občine.

6.V preteklosti še ni bil (so)financiran iz proračuna Mestne občine Krško.

7.Ni uvrščen v načrt občinskih vlaganj po krajevnih skupnostih in ne ustreza pogojem za nepovratna finančna sredstva, ki jih predlagatelji lahko pridobijo iz razpisov Mestne občine Krško.

8.Je finančno ovrednoten praviloma do 10.000 evrov z DDV za predloge, ki potekajo pretežno znotraj posamezne krajevne skupnosti, in je finančno ovrednoten praviloma do 30.000 evrov z DDV za predloge, ki v večjem delu presegajo meje posamezne krajevne skupnosti znotraj enega območja.

Kdo lahko sodeluje?

1.Predlagatelj projektnih predlogov je lahko posamezni občan/občanka ali skupina občank/občanov s stalnim bivališčem v mestni občini Krško, ki do dne oddaje pobude dopolni 15 let.

2.Predlagatelj v projektnem predlogu ne sme nastopati kot izvajalec (ne kot fizična oseba, ne kot lastnik izvajalca, ne kot oseba, udeležena v poslovodstvu izvajalca).

3.Posamezni predlagatelj lahko predlaga največ 2 projektna predloga. Če gre za skupine, lahko kot podpisnik ali sopodpisnik nastopa največ v dveh skupinah predlagateljev.

Kako oddati projektni predlog?

Predlogi morajo biti do najkasneje 15. 4. 2022 do 24. ure oddani na spletni strani Mestne občine Krško ali na obrazcu, ki bo na voljo v sprejemni pisarni Mestne občine Krško, po navadni pošti na naslov Mestna občina Krško, Participativni proračun, CKŽ 14, 8270 Krško.

Glasovanje

Glasovanje bo potekalo na spletni strani Mestne občine Krško ali v sprejemni pisarni Mestne občine Krško od 6. 6. 2022 do vključno 13. 6. 2022.
l_387747_1

< SEZNAM OBJAV
Grad Raka >
Grad Raka
Pobude in vprašanja
Za pobude in dodatna vprašanja oziroma informacija, vas prosimo, da nam pošljete sporočilo.