07 49 75 055
051 305 404
Ponedeljek: 11.00 - 14.00
Četrtek: 12.00 - 15.00
20141230_071046820141229_10394920141229_10271320141230_071013foto1Grad Raka - ValvasorSlika 323320001

Napovednik dogodkov

Grad Raka >
Grad Raka
Pobude in vprašanja
Za pobude in dodatna vprašanja oziroma informacija, vas prosimo, da nam pošljete sporočilo.

Javno naznanilo o lokacijski preveritvi

Objavljeno: 14.12.2020

OBVESTILO KRAJANOM KS RAKA:

Občina Krško z javnim naznanilom obvešča javnost, da se javno razgrne elaborat lokacijske preveritve določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi – EUP SPR 132 (občina Krško), ki ga je izdelalo podjetje Savaprojekt d.d., CKŽ 59, Krško.
Predmetna lokacijska preveritve se nanaša na določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi – EUP SPR 132 (občina Krško). S postopkom se spremeni namenska raba prostora brez predhodne izvedbe spremembe OPN. Za postopek je bil izdelan elaborat, s katerim se je preverila investicijska namera za gradnjo tako da bo ustvarjena primerna pravna podlaga, ki bo omogočala gradnjo nove stanovanjske hiše.
Lokacijska preveritev se izvaja skladno s 128. členom Zakona o urejanju prostora-ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17).
Predmetna lokacijska preveritev se izvaja z namenom razvoja kmetije Sela pri Raki 24, kjer v obstoječi stanovanjski hiši ni dovolj prostora za celotno družino. Z gradnjo nove stanovanjske hiše ter gospodarskega poslopja se sledi ciljem ohranjanja poseljenosti prostora, kulturne krajine ter obdelanosti kmetijskih površin. Območje lokacijske preveritve se ne nahaja na območju varstvenih režimov in je infrastrukturno že opremljeno.

VEČ NA SPODNJI POVEZAVI OBČINE KRŠKO ALI V PRIPONKAH

http://www.krsko.si/objava/333612
< SEZNAM OBJAV
Grad Raka >
Grad Raka
Pobude in vprašanja
Za pobude in dodatna vprašanja oziroma informacija, vas prosimo, da nam pošljete sporočilo.